พุทธวจน : ความสำคัญผิดเป็นเหตุให้เกิดนันทิ (ความเพลิน)

ความสำคัญผิดเป็นเหตุให้เกิดนันทิ (ความเพลิน)

 

Advertisements